مراحل طراحی شهر

جمع آوری اطلاعات کافی درباره وضع فیزیکی شهر در شرایط موجود؛ بررسی هایی که برای جمع آوری اطلاعات درباره وضع فیزیکی شهر باید بعمل آید عبارتند از:


1) نحوه استفاده از زمین‌؛‌ ساختمانها و مستغلات شهری؛ ترکیب خانواده ها؛ درآمد خانواده ها؛ جمعیت شهر؛ تعداد و نوع وسایط نقلیه و وضع رانندگی؛ ارزش زمین؛ عوارض و مالیاتهای شهری سایر وسایل موجود و مورد استفاده در شهر
2) تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و تعیین ارتباط بین آنها وتشخیص جهت توسعه
3) تهیه طرح شهر؛ طرح شهر را باید پس از تعیین هدف و اتخاذ تصمیم درباره توسعه شهر تهیه کرد.
4) اجرای طرح؛ طرح شهر به خودی خود هیچ منظوری را تامین نمی نماید و اگر به مورد اجرا گذاشته نشود در حقیقت مانند نقشه خانه ای است که هرگز ساخته نشود بنابراین لازمه رسیدن به اهداف مورد نظر؛ اجرای طرح است.

/ 0 نظر / 4 بازدید