وضعیت درختکاری و فضای سبز موجود شهرنوشین

 

مردم شریف نوشین شهر:

با انتقاد از وضعیت درختکاری و کمبود فضای سبز شهر نوشین گفتند: شهرداری نوشین شهر باید هر چه سریعتر وضعیت آبیاری درختان و فضای سبز شهر را از شیوه سنتی به سیستم آبیاری قطره ای تبدیل کند.

وضعیت درختکاری و فضای سبز موجود در سطح شهر راضی کننده نیست و این وضعیت باعث تأسف مدیران مربوطه است.

برای ساماندهی و رهایی از وضعیت موجود شهر در حوزه درختکاری و کمبود فضای سبز باید زمینه حضور و مشارکت مردم و دانش آموزان فراهم شود.

توصیه می شود شهرداری نوشین شهر و اداره منابع طبیعی با همکاری ادارات مربوطه در تمام مناطق شهر که ظرفیت و شرایط کاشت درخت را دارند، درخت بکارند.

مردم از وضعیت موجود شهر در زمینه درختکاری و فضای سبز راضی نیستند و این زیبنده شهرنوشین  و مردم آن نیست.

/ 0 نظر / 27 بازدید